Asociații de Proprietari

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA oferă servicii juridice pentru soluționarea oricăror probleme ce se circumscriu domeniului Asociațiilor de Proprietari.

Servicii juridice pentru ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:

 • Redactarea înscrisurilor necesare pentru constituirea asociației de proprietari (acord de asociere, statut, proces-verbal al adunării generale de constituire);
 • Efectuarea tuturor demersurilor necesare privind procedura legală de înființare și funcționare a asociației de proprietari, în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Redactarea de notificări și somații în vederea punerii în întârziere a debitorilor;
 • Asistență juridică și reprezentarea asociației de proprietari în fața executorului judecătoresc în procedura de executare silită;
 • Reprezentare în fața instituțiilor statului, a furnizorilor de utilități și a altor entități cu care asociația de proprietari colaborează;
 • Înscrierea în cartea funciară a imobilului a ipotecii legale pentru restanțierii la plata întrețineri, precum și reprezentare în fața Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 • Obținerea de extrase ale cărților funciare individuale.

Asigurăm asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în fond și în căile de atac, precum și în faza de executare silită în vederea recuperării sumelor restante (cote de întreținere, fond de rulment, fond de reparații, etc.) înregistrate de proprietari la nivelul Asociației de Proprietari.

Documente necesare pentru recuperarea debitelor datorate pe cale judiciară:

 • Listele de întreținere cu semnătura în original și ștampila în original;
 • Procesul-verbal al adunării generale din care rezultă calitatea de președinte al Asociației de Proprietari;
 • Procesele-verbale întocmite din care rezultă hotărârea de calcul a penalităților și a fondurilor;
 • Dovada calității de proprietar.

Servicii juridice pentru membrii asociației de proprietari, persoane fizice și juridice:

 • Consultanță juridică privind aspecte ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației de proprietari (legalitatea aplicării penalităților de întârziere la plata cotelor de întreținere, a constituirii și repartizării fondurilor speciale – fond de rulment, fond de reparații, etc.).
 • Asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată, redactare cerere de chemare în judecată în acțiuni având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale adoptată cu încălcarea dispozițiilor legale care provoacă prejudicii pentru unul sau mai mulți membri ai asociației de proprietari; 
 • Redactare sesizări, informări, somații de plată, contestații adresate reprezentanților asociației de proprietari sau instituțiilor statului cu rol de control asupra activității desfășurate de către reprezentanții Asociației de Proprietari;

Solicită consultanță avocat