Drept Civil

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA oferă servicii juridice de consultanță, redactare documente (cereri de chemare în judecată, întâmpinare, răspuns la întâmpinare, note scrise, concluzii scrise), asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel), în cauze având ca obiect:

 • Acțiuni privind actele de stare civilă (anularea actelor de stare civilă, modificarea sau completarea actelor de stare civilă);
 • Punerea sub interdicție a unei persoane fizice, ridicarea interdicției unei persoane fizice;
 • Înregistrarea tardivă a nașterii unui copil;
 • Declararea judecătorească a morții, rectificarea datei morții, anularea hotărârii declarative de moarte;
 • Rezoluțiunea contractului și obligarea pârâtului la restituirea prestațiilor efectuate în baza acelui contract, rezilierea contractului;
 • Acțiune în evacuarea (acțiune prin care se urmărește sancționarea locatarilor în cazul neîndeplinirii unor obligații legale ale acestora referitoare la modul de exercitare a drepturilor locative);
 • Constatarea nulității absolute / relative a unui act juridic și repunerea părților în situația anterioară încheierii actului atacat;
 • Răspundere civilă delictuală, răspundere civilă contractuală și obligarea pârâtului la plata daunelor interese moratorii și la plata daunelor interese compensatorii;
 • Uzucapiune (modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate sau a altui drept real prin posedarea neîntreruptă a unui lucru pe timpul fixat de lege);
 • Anularea certificatului de moștenitor, nulitatea testamentului, partaj succesoral, revocarea donației;
 • Raporturi de familie – desfacerea căsătoriei, regimuri matrimoniale, stabilirea paternității față de tatăl din afara căsătoriei, recunoașterea copilului, exercitarea autorității părintești, obligația de întreținere între membrii familiei;
 • Redactare contracte, promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare;
 • Carte funciară (înscrierea și notarea drepturilor tabulare, rectificarea înscrisurilor de carte funciară).

Solicită consultanță avocat